Regulamin cmentarza parafialnego w Pątnowie

Cmentarz jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pątnowie. Służy do grzebania ciał zmarłych, wyrażenia pamięci i czci do zmarłych, modlitwie za nich.

Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii i ma do pomocy wyznaczonego zarządcę, który w jego imieniu na cmentarzu pilnuje porządku i wykonuje konieczne prace.

Sprawy dotyczące cmentarza załatwiane są w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania, zaś dotyczące pogrzebu w dowolnym czasie. Godziny urzędowania są zamieszczone przy wejściu do kościoła oraz na stronie internetowej Parafii.

Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach grzebalnych można pochować zmarłych: parafian oraz osoby spoza Parafii.

 1. Czas pogrzebu uzgadnia się z Proboszczem Parafii, należy przy tym przedłożyć akt zgonu zmarłego.
 2. Miejsce grzebania, rodzaj grobu uzgadnia się z proboszczem a następnie grabarz dokonuje wykopu, otwarcia grobu. Do obowiązków grabarza należy także zapewnienie dojścia do miejsca pochówku zasypanie/zamknięcie grobu i uporządkowanie miejsca wokół grobu. Za swoją pracę grabarz pobiera ustaloną opłatę.
 3. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:
  • ekshumację zwłok,
  • budowę nowego pomnika,
  • remont pomnika, np. naprawa bądź wymiana płyty, tablicy,
  • układanie kostki brukowej, instalację ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie,
  • wszelkich innych prac mających wpływ na stan gruntu wokół pomnika jego wymiary, instalowania elementów infrastruktury mogących mieć wpływ na naruszenie szerokości ciągów komunikacyjnych pomiędzy grobami lub naruszających otoczenie grobów sąsiadujących.
 4. Ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich jest możliwa w przepisanym prawem czasie po przedstawieniu decyzji kompetentnych organów (inspektor sanitarny, prokuratura, sąd).
 5. Na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim zezwoleniu administratora. Aby uzyskać zgodę, należy przedstawić projekt nagrobka. Projekt przygotowuje wykonawca i winien on zawierać wymiary, kształt, treść zamieszczonych napisów. Za postawienie pomnika wnosi się opłatę na rzecz cmentarza. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza przyjęta przez Radę Parafialną jest dostępna w kancelarii parafialnej.
 6. Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoje prace tylko wtedy, gdy posiada aktualne zezwolenie Do wykonania pomnika systemem gospodarczym trzeba mieć podobną zgodę.
 7. Prace przy nagrobku (obramowaniu) itp. należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Wykonawca dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonaniu pracy.
 8. Wyznaczony przez proboszcza zarządca ma prawo do:
  • kontroli wykonania prac z projektem,
  • w razie stwierdzenia niezgodności ostrzeżenia wykonawcy o możliwości wstrzymania prac,
  • zgłoszenia niezgodności do proboszcza celem podjęcia odpowiednich kroków administracyjnych włącznie z wstrzymaniem robót i rozbiórką niezgodnych elementów na koszt wykonawcy,
  • umożliwienia wjazdu pojazdami mechanicznymi– otwarcie bramy, wskazanie trasy przejazdu,
  • pilnowania przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu na terenie cmentarza,
  • wyznaczenia bieżącego miejsca pochówku zgodnie z kolejnością usytuowania i planem zagospodarowania cmentarza
 9. Pozostałości po starych rozebranych pomnikach winny być niezwłocznie usunięte z terenu cmentarza. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.

Zabrania się wyrzucania gruzu i innych pozostałości poremontowych do pojemników przeznaczonych na śmieci cmentarne!

 1. Zezwala się na wykup grobów murowanych przez parafian dla celów przyszłego pochówku, jednak zabroniona jest dalsza odsprzedaż grobu.
 2. Na cmentarzu zabrania się:
  • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza,
  • wprowadzania zwierząt,
  • zanieczyszczania cmentarza,
  • samowolnego usuwania drzew i krzewów, niszczenia zieleni, nagrobków i wyposażenia cmentarza,
  • samowolnego sadzenia drzew lub krzewów,
  • poruszania po terenie cmentarza pojazdami jednośladowymi,
  • palenia papierosów, picia alkoholu, spożywania środków odurzających,
  • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
  • grodzenia kwater.
 3. Za jakiekolwiek szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót czy niezapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiedzialna jest rodzina opiekująca się grobem.
 4. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne po 20 latach od daty pogrzebu. Nie dotyczy grobów głębinowych.
 5. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych. Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobów przez jego użytkowników.
 6. Jeżeli po 20 latach rodzina zmarłego lub opiekun grobu nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 7. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.
 8. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.
 9. Śmieci i odpady cmentarne należy składować tylko w wyznaczonym na ten cel miejscu do właściwych pojemników.
 10. Uprasza się o niewyrzucanie śmieci obok pojemników w przypadku ich zapełnienia. O fakcie zapełnienia pojemników należy poinformować zarządcę. Zachowanie czystości i dbałość o estetykę wokół cmentarza świadczy o wrażliwości i poziomie moralnym osób odwiedzających cmentarz parafialny.
 11. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na terenie cmentarza powstałe na skutek klęsk żywiołowych, aktów wandalizmu i kradzieży oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Zaleca się indywidualne ubezpieczanie kosztownych nagrobków.
 12. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez administratora cmentarza lub jego pełnomocnika.
 13. Wszelkie decyzje i postanowienia administratora cmentarza oraz niniejszy regulamin są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kanonicznego i cywilnego. Podstawowe normy prawne w zakresie tworzenia oraz administrowania cmentarzem zawarte są w następujących aktach prawnych:
 • Instrukcja w sprawie zarządu cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Częstochowskiej z dn. 16 grudnia 2009 roku.
 • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze
 • Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych.
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.