Regulamin cmentarza parafialnego w Pątnowie

1 REGULAMIN CMENTARZA

Celem umożliwienia oddawania należytej czci Zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§1. Cmentarz jest własnością Parafii p.w. Sw Jana Ap. I Ew. w Pątnowie

§2. 1. Zarząd nad cmentarzem sprawuje ks. Proboszcz Parafii p.w.Św. Jana Ap. I Ew.

 1. Kancelaria cmentarza czynna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku ( z wyjątkiem świąt ) w godzinach po Mszy św.w .Pątnowie.

§3. 1. Cmentarz jest otwarty codziennie w okresie od 1 kwietnia do 30 września od godziny 7.00 do godziny 20.00, w pozostałych miesiącach od godziny 8.00 do zmroku.

 1. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

§4. 1. Na cmentarzu urządza się groby ziemne i murowane. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, a jego wymiary winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

§5. 1. Na cmentarzu obowiązują opłaty:

a) za miejsce pod grób ziemny,

b) za miejsce pod grób murowany- pomnik ( zgodnie z ustaleniami rady parafialnej: 10 % od wartości pomnika)

c) za miejsce rezerwowane pod grób ziemny,

d) za przedłużenie okresu użytkowania grobu ziemnego i miejsca rezerwowego,

e) eksploatacyjna dla grobów murowanych (na pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku na cmentarzu),

f) za zezwolenie na wykonanie wszelkich prac budowlanych.

2. Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza przyjęta przez Radę Parafialną jest dostępna w kancelarii parafialnej.

3. Opłaty za miejsce pod grób ziemny za miejsce rezerwowane oraz za przedłużenie użytkowania grobu ziemnego i miejsca rezerwowanego pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania należy wnieść ponownie stosowne opłaty.

4. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób ziemny kwalifikuje się on do likwidacji (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. – Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295). Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie i tablicy informacyjnej co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji.

5. W przypadku nie przedłużenia na następne 20 lat opłaty za miejsce rezerwowane, rezerwacja wygasa automatycznie w dniu upływu 20 lat od daty wniesienia opłaty. Po tym terminie miejsce pozostaje w dyspozycji zarządu cmentarza.

6. Gdy przed upływem 20 lat od uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich, miejsce pod grób ziemny pozostaje do dyspozycji zarządu cmentarza. Dotychczasowemu dysponentowi miejsca zostanie zwrócona część wniesionej opłaty za miejsce pod grób w wysokości proporcjonalnej do okresu niewykorzystanego czasu za miejsce pod grób ziemny.

2 7. Opłata eksploatacyjna pobierana jest za okres 20 lat, po raz pierwszy przy opłacaniu miejsca pod grób murowany, a kolejny raz po upływie tego okresu

 1. W przypadku dochowania do istniejącego grobu ziemnego lub miejsca rezerwowanego pobiera się uzupełniającą opłatę za miejsce pod grób ziemny.
 2. Uzyskanie zezwolenia i wniesienie opłat za zezwolenie nie jest wymagane przy wykonaniu drobnych prac polegających na zdjęciu i osadzenie akcesoriów, wykuciu liter, uzupełnieniu spoin itp.
 3. a) pobiera się opłaty za położenie kostki przy grobie.

§6. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym lub murowanym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie wg kolejności podanej w art. 10 przywołanej wyżej ustawy.

§7. 1. Groby ziemne, murowane i miejsca rezerwowane pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

 1. Zakup miejsca rezerwowanego pod grób dokonuje się wyłącznie celem utworzenia grobu rodzinnego.
 2. Nie zezwala się na murowanie ścian w grobie ziemnym, a tym samym przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany
 3. Groby murowane winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od wniesienia opłaty za miejsce pod grób murowany. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi ponownie w zarząd cmentarza, a dotychczasowemu dysponentowi zwracane jest 50 % wniesionej przez niego opłaty.
 4. W przypadku zrzeczenia się prawa do grobu zarząd cmentarza wypłaca jego dysponentowi ekwiwalent za poniesione koszty budowy grobu z uwzględnieniem wysokości ustalonej przez rzeczoznawcę.

§8. 1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie. Na nich też ciąży obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu.

 1. Grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej i datą zgonu.
 2. Na terenie cmentarza zakazuje się:

a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

b) zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone

c) niszczenie zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

d) ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,

e) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,

f) przemieszczania nagrobków,

g) przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia,

h) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez nadzoru rodziców,

i) prowadzenia działalności handlowej, umieszczania reklam,

j) sadzenia drzew, zbierania owoców, grzybów, roślin, kwiatów, nasion i zniczy,

k) wjazdu na cmentarz bez zezwolenia zarządu cmentarza. Zakaz nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i interwencyjnych,

l) wprowadzania zwierząt,

m) palenia tytoniu i spożywania używek, przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie.

3 4. Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania wszelkich prac budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia do zarządu cmentarza i uzyskania pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac. Nie dotyczy prac określonych w § 5 ust. 9. 5. Bez zgody zarządu cmentarza nie wolno kopać, odkrywać grobów, chować zmarłych lub ludzkich szczątków.

9§. 1. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

 1. Warunkiem uzyskania zgody na prowadzenie prac budowlanych przez posiadacza lub dysponenta grobu jest posiadanie przez niego albo członka jego rodziny uprawnień budowlanych.
 2. Zezwolenie na wykonanie wszelkich prac budowlanych wydaje się na jeden ściśle określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach wymagane jest uzyskanie odrębnych zezwoleń na każdy z nich
 3. Wydanie zezwolenia należy poprzedzić wniesieniem opłaty, o której mowa w § 5. ust. 1 pkt f) niniejszego regulaminu.
 4. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych zachowuje ważność:

a) przez 10 dni kalendarzowych na prace przy nagrobku,

b) przez 40 dni kalendarzowych na prace przy grobie murowanym.

6. Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu. Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.

7 .Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

8. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywaniu prac.

9. Wykonanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. Może odbywać się wyłącznie od godziny 8.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.

10. O przystąpieniu i zakończeniu prac należy informować zarząd cmentarza. Wywiązanie się z powyższego zalecenia jest warunkiem otrzymania ponownego zezwolenia na wykonywanie prac na cmentarzu

11. Zarząd cmentarza ma prawo kontroli pojazdów, jak również osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów oraz sprzętu

.§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. – Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) i Instrukcji w sprawie zarządu cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Częstochowskiej z dn. 16 grudnia 2009 r.

Pątnów 12. 09.2021r.